EDI to OAGIS 8.0

Has anyone mapped common EDI documents (830, 862) to OAGIS 8.0?